Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnávka č.1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Trnávka

pre bližšie informácie kliknite sem!

……….

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnávka  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – účinnosť od 01.01.2016

pre bližšie informácie kliknite sem!