Verejná vyhláška

Verejná vyhláška- Rozhodnutie

„ IBV Báč, VN prípojka, TS, Distribučné rozvody“

pre verejnú vyhlášku kliknite sem!

zverejnené dňa 22.8.2018

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Multifunkčné ihrisko 40x20m

kód CPV 45212220-4 , 45316100-6

Pre výzvu kliknite sem! (Výzva-Multifunkčné ihrisko)

Prílohy:

pre prílohu č.1 kliknite sem!

pre prílohu č.2 kliknite sem!

pre prílohu č.3 kliknite sem!

zverejnené 14.11.2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu „Nový chodník popri ceste III/063013“

pre stavebné povolenie kliknite sem!

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Trnávka.

Vyvesené dňa: 14.10.2016

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania vo veci udelenia stavebné-ho povolenia na stavbu „Nový chodník popri ceste III/063013 „ podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovverejnou vyhláškou.

pre oznámenie kliknite sem!

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Trnávka.

Vyvesené dňa : 31.mája 2016