Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

na stavbu “Nový chodník popri ceste III/063013”

pre stavebné povolenie kliknite sem!

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Trnávka.

Vyvesené dňa: 14.10.2016

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

O z n á m e n i e

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania vo veci udelenia stavebné-ho povolenia na stavbu „Nový chodník popri ceste III/063013 „ podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisovverejnou vyhláškou.

pre oznámenie kliknite sem!

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Trnávka.

Vyvesené dňa : 31.mája 2016