Úradná tabuľa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční 10.12.2018 (pondelok) o 18:00 hod v kultúrnom dome Trnávka.

pre pozvánku kliknite sem!

zverejnené dňa 3.12.2018

………………………………………………………………………………………………………………………..

Uverejnenie výsledkov volieb

pre výsledky kliknite sem!Výsledky volieb
zverejnené dňa 13.11.2018

………………………………………………………………………………………………………………………..

Oznámenie o začatí konania na výrub drevínObec Trnávka ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb.  o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.09.2018 začala na základe žiadosti Obce Blatná na Ostrove, Blatná na Ostrove č. 203, 930 32, IČO 00 305 308, konanie na výrub drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve žiadateľa.. 

Parc. č. 215/1, k.ú. Blatná na Ostrove

Dreviny: smrek obyčajný (Picea abies) – 11 ks,

smrek pichľavý (Picea pungens) – 1 ks,

tuja západná (Thuja accidentalis) – 1 ks

Parc. č. 231/2, k.ú. Blatná na Ostrove

Dreviny: slivka čerešňoplodá Nigra (Prunus cerasifera NIGRA) – 10 ks

pre oznámenie č1. kliknite sem! (cintorín)

pre oznámenie č2. kliknite sem! (chodník)

zverejnené dňa 26.9.2018

………………………………………………………………………………………………………………………..

Voľby 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Trnávke

pre zoznam kliknite sem!

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Trnávke

pre zoznam kliknite sem!

zverejnené dňa 19.9.2018

………………………………………………………………………………………………………………………..

Voľby 2018

OZNÁMENIE o odovzdanie kandidátnej listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

pre oznámenie kliknite sem!

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Trnávka pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

pre vymenovanie kliknite sem!

OZNÁMENIE o odovzdanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

pre oznámenie kliknite sem!

zverejnené dňa 30.8.2018

………………………………………………………………………………………………………………………..

pozemok nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Trnávka, vedeného na LV č. 220 ako parcela registra „C“ KN, parcelné číslo 185/30, druh pozemku orná pôda, o výmere 25 m2 , spoluvlastnícky podiel 1/1 vo výške 30,00 Eur/m2 s ohľadom na hospodárne nakladanie s majetkom obce.

pre zámer kliknite sem!

zverejnené dňa 16.8.2018

pre výzvu kliknite sem! (Výzva)

pre prílohu č.1 kliknite sem! (č. 1)

pre prílohu č.2 kliknite sem!(č. 2)

pre prílohu č.3 kliknite sem!(č. 3)

pre prílohu č.4 kliknite sem!(č. 4)

zverejnené dňa 3.8.2018

………………………………………………………………………………………………………………………..

pre hodnotiacu správu za rok 2015 kliknite sem!

pre návrh záverečného účtu 2015 kliknite sem!

publikované : 30.mája 2016, 12:00