Község szimbólumai

Csallóköztárnok címereErb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa sťahujú osobitné heraldické vexilologické a sigilografické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

V prípade tvorby erbu obce Trnávka je veľkou výhodou, že na archívnych dokumentoch fondu bývalej Bratislavskej župy z 18. – 19. stor., ktorý je uložený v Štátnom archíve v Bratislave sa zachovala obecná pečať.

Pečať je okrúhla, jej kruhopis je latinsky a znie SI(gillum) . COM(munitatis) . TARNOK . 1778 . v preklade Pečať obce Trnávka. V strede pečatného poľa je zobrazený po pažiti bežiaci jeleň a za ním prehnutý listnatý strom. Symbolika môže byť odvodená od prípadného prostredia, môže však mať aj náboženský význam.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov a na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie také sfarbenie, že figúry, t.j. jeleň a strom budú kovové, teda zlaté, jeleň so striebornými doplnkami, tzv. zbrojou, pažiť môže byť podľa heraldických pravidiel tiež zlatá, alebo prirodzená, t.j. zelená. Štítové pole môže byť podľa heraldických pravidiel červené, modré, čierne alebo zelené.

Od sfarbenia erbu bude odvodená aj obecná vlajka.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Trnávka v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a strieborná bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.

Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zelená šikmým šrafovaním, čierna ako plná alebo mrežovaná, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

PhDr. Ladislav Vrteľ